Minds of the Movement

An ICNC blog on the people and power of civil resistance

News, Insights, Thoughts

Articles

დავძლიოთ ენობრივი „ფარდა”, დავწეროთ საქართველოს არაძალადობრივი მოძრაობის ისტორია

რამდენიმე ხნის წინ მეგობრებთან, კოლეგებთან ვსაუბრობდი სამოქალაქო წინააღმდეგობის ისტორიებზე, გამოცდილებებზე და სამწუხაროდ უნდა აღვნიშნოთ, რომ ბევრი ინფორმაცია უბრალოდ იკარგება, იშლება. აქტივისტები არ წერენ საკუთარ გამოცდილებაზე, კამპანიებზე, რაც მომავალი თაობისთვის ცოდნის გადაცემას შეუძლებელს ხდის. […]

Read More
Ideas & Trends

Lifting the Language Curtain and Affirming Georgia’s Nonviolent History

Earlier this year, in a meeting with students and colleagues here in Tbilisi, Georgia, we came to a consensus that many important civil resistance stories related to decision-making, specific tactics and defining strategy are frequently lost here. We—activists engaged in movements for democracy, environmental justice, good governance and more—are not writing or documenting enough to create transferable knowledge, so future generations will not know about our country’s civil resistance stories. But with no local resources available to support such “knowledge management” actions, how can we affirm our nonviolent history in the interest of advancing our struggles? […]

Read More
Interviews & People

Mohsen Sazegara: Portrait of a Social Media Influencer of Nonviolent Revolution

Mohsen Sazegara has been a social media influencer since before it became a thing. Having started his YouTube channel in June 2009 to share knowledge and resources on nonviolent action in Farsi, he pre-dates nearly every pioneer of the influencer phenomenon. But Mohsen’s influence has nothing to do with the fashion or fitness industries. The only “brand” he represents is nonviolent revolution for rights, freedom and democracy. […]

Read More
REACT Series Powered by ActionAid

Sur de México: Una Caravana de Alegría, Solidaridad y Afirmación de Vida frente al Despojo

En abril y a principios de mayo de este año, un grupo de alrededor de 150 personas recorrieron durante 12 días y noches los caminos del sur-sureste de México, respondiendo a la convocatoria del Congreso Nacional Indígena para organizar la Caravana “El Sur Resiste”. Días y noches calurosos, en regiones donde las temperaturas pueden superar los 40 grados centígrados; caminos hostiles, donde miles de personas han desaparecido sin dejar rastro; horas compartidas con desconocidos, que eventualmente se convirtieron en amigos, todo en respuesta a un llamado […]

Read More
REACT Series Powered by ActionAid

Southern Mexico: A Caravan Campaign of Joy, Solidarity and Life Affirmation in the Face of Dispossession

Last April and at the beginning of this May, a group of about 150 people spent 12 days and nights traveling the roads of south-southeast of Mexico, responding to the National Indigenous Congress’ call to organize a Caravan called “The South Resists”. Hot days and nights, in regions where temperatures can exceed 40 C degrees (104 F); hostile roads, where thousands of people have disappeared without a trace; hours shared with strangers, who eventually became friends, all in response to a call: it is time to organize ourselves to push back against environmental injustice and protect our lives and livelihoods. […]

Read More
Movement Commentary

Dilemma Actions and Defections: Crackdown Underway on Djibouti’s Nonviolent Struggle for Democracy

From July 2 until today, July 4, 2023, police have been raiding the homes of several pro-democracy activists in Djibouti, a highly geostrategic country in the Horn of Africa, where the world’s major powers jostle for influence—each with their respective military bases. At the time of writing, seven activists, including four women, have been arrested and the general secretary of the movement “RADDE” are in custody. The police are still looking for others. The reason for their arrest was the impersonation of military, police and Republican Guard uniforms as part of a recent nonviolent campaign organized by RADDE. […]

Read More
Movement Commentary

Actions “dilemme” et défections : La lutte non-violente pour la démocratie à Djibouti fait l’objet de mesures de répression

Depuis le 2 juillet et jusqu’à ce 4 juillet 2023, la police a perquisitionné plusieurs domiciles de militants pro-démocratie à Djibouti, pays hautement géostratégique de la Corne de l’Afrique où les plus grandes puissances mondiales se disputent l’influence—chacune avec leurs bases militaires respectives. À l’heure où nous écrivons ces lignes, sept militants, dont quatre femmes, ont été arrêtés et le secrétaire général de la RADDE (Rassemblement pour l’Action, la Démocratie et le Développement Ecologique) est en détention. La police est toujours à la recherche d’autres personnes. Le motif de leur arrestation était l’usurpation de l’identité des uniformes des militaires, des policiers, de la garde républicaine dans le cadre d’une récente campagne non violente menée par le RADDE. […]

Read More
REACT Series Powered by ActionAid

“Si una gota es constante, puede romper una piedra”: movimiento por el derecho al agua en El Salvador

Un movimiento poderoso por la defensa y protección del agua se ha venido gestando en El Salvador desde hace décadas. Con base en Suchitoto, en el departamento de Cuscatlán, esta lucha no violenta tiene muchos componentes: organización comunitaria de base, grandes manifestaciones, educación popular y producción de música hip hop, todo ello dirigido principalmente por comunidades campesinas y amplia participación de las mujeres. El mensaje de la lucha es que el agua no se vende. […]

Read More
REACT Series Powered by ActionAid

“If a Drop is Constant, It Can Break Stone”: Defending Water Rights in El Salvador

A powerful movement for the defense and protection of water has been brewing in El Salvador for decades. Based in Suchitoto, in the department of Cuscatlán, this nonviolent struggle has many components: grassroots community organizing, large demonstrations, popular education, and hip hop music production—all typically led by peasant communities with strong women’s participation. The message of the struggle is that water is not for sale. […]

Read More
Movement Commentary

Thailand Elections: Movement-Party Alliances and Consolidating Pushbacks against Autocracy

On May 14, 2023, Thai democracy made history. Two opposition parties—Move Forward and Pheu Thai—gained the most and the second most votes in the national election, defeating all pro-establishment parties, particularly the United Thai Nation Party led by former coup protagonist and Prime Minister, Prayut Chan-ocha. This electoral blow has major implications on a possible democracy pushback against growing autocratization in Thailand and other countries. It also showcases a pathway of collaboration between pro-democracy nonviolent movements and opposition parties. […]

Read More
1 2 3 4 5 30

Sign up for our twice-monthly blog newsletter